Algemene voorwaarden

De veiligheid en het welzijn van onze roofvogels staan altijd voorop:

 • We kunnen de roofvogels niet laten vliegen vlakbij een drukke verkeersweg, spoorlijn, hoogspanningskabels of militair schietterrein.
 • Indien mogelijk geen honden op het terrein waar wordt gevlogen. Is dit niet mogelijk, dan dienen honden te worden aangelijnd en buiten het zicht van de vogels te worden gehouden. Sommige roofvogels hebben een natuurlijke angst voor honden, waardoor ze zouden kunnen wegvliegen.
 • Tijdens de roofvogeldemonstratie mogen er geen vliegers, ballonnen, helikopters en parachutisten etc. het luchtruim kiezen.
 • Geen activiteiten die voor de roofvogels stress zouden kunnen veroorzaken op of nabij het ‘vliegterrein’ zoals muziekbands, kermisattracties, afschieten kanonnen, vuurdemo brandweer etc.
 • Naast of nabij de locatie van de roofvogels geen plaatsing van andere dier- evenementen zoals eenden, ganzen, schapen of sledehonden.
  Onze roofvogels zijn en blijven wilde dieren en jagers.
 • Afhankelijk van de afmetingen van het terrein bepalen wij met welke soorten roofvogels er gevlogen kunnen worden tijdens de demonstratie.
  Hoe meer ruimte des te meer soorten kunnen er vliegen.
 • Pleinen in het centrum van steden zijn (soms) niet geschikt voor roofvogel demonstraties door hun ligging (veel glas van de hoge gebouwen waartegen de roofvogels zich zouden kunnen doodvliegen).
 • Er dient voldoende ruimte te zijn om onze bus bij het ‘vliegveld’ te parkeren.
 • Wij vliegen tot uiterlijk 2 uur voor zonsondergang. Mocht een roofvogel verloren vliegen hebben we nog daglicht om deze binnen te brengen.

Toezicht op deze punten ligt bij de opdrachtgever; aantoonbare overmacht situaties uitgezonderd.

Bouman Roofvogels is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid maar het bijwonen van de roofvogelvluchten geschiedt voor risico van de bezoekers en opdrachtgevers.

Uw locatie in Nederland

Het is niet toegestaan demonstraties te vliegen in het ‘veld’. Door de bedoelde relatie met jachtpraktijken, wordt bij de interpretatie van het begrip ‘veld’ in eerste aanleg bedoeld het jachtveld dat aan het 40 hectarecriterium (geweer) voldoet. Terreinen grenzend aan een dergelijk jachtveld worden tot het begrip ‘veld’ gerekend.

Artikel 1, lid 2 van de Flora- en Faunawet geeft aan wat mede dient te worden verstaan onder ‘veld’: stranden, schorren, gorzen, kwelders, slikken, wadden, binnenwateren en territoriale wateren alsmede wegen en paden, voor zover deze geacht kunnen worden deel uit te maken van een voor de uitoefening van de jacht bestemd of geschikt terrein.

* Een stads- en/of sportpark binnen bebouwde kom, niet grenzend aan een ‘jachtveld’ is geen veld (indien het een klein parkje betreft). Ook de markt in de binnenstad is geen veld.
* Besloten, overdekte ruimten zoals kerken, stationshallen, loodsen of veilinggebouwen zijn geen veld.
Het is derhalve van groot belang vooraf overleg te voeren met ons en lokale autoriteiten over de locatie.

Ontheffing om in of nabij natuurgebieden roofvogels te demonstreren (voor educatieve doeleinden) kunnen wij samen met u aanvragen bij het ministerie van LNV.

Meldt dit tijdig aan, ambtenaren zijn erg druk waardoor de afgifte van een vergunning 6 tot 8 weken kan duren.

Betalingsvoorwaarden

Bij elk arrangement kunnen wij u vragen om een voorschot als bevestiging van uw zijde.

Dit bedrag wordt vermeld in de bevestiging die u van ons ontvangt.

Mochten wij het voorschot niet op de in de bevestigingsbrief vermelde datum hebben ontvangen; dan nemen wij, per email, contact met u op.

Bij het niet betalen van het voorschot annuleren wij het arrangement en komt de afspraak te vervallen.

U ontvangt hierover schriftelijk (per email) bericht.

Annulering

Een buitenvlieg-boeking kan niet doorgaan als het weer dit niet toelaat.

De beslissing hierover ligt bij Bouman Roofvogels.

Indien het tijdsschema dit toelaat kan worden besloten bij weersverbetering de roofvogels op een ander tijdstip te laten vliegen.

Mocht het op de afgesproken dag erg slecht weer zijn, dan wordt er in overleg een andere datum besproken.

Enkele voorbeelden van situaties waardoor een roofvogeldemonstratie niet kan doorgaan zijn extreme neerslag, onweer, stormwind of mist. Ook extreem hoge temperaturen kunnen voor onze vogels bezwaarlijk zijn.

Te allen tijde geldt dat Bouman Roofvogels beslist of er wel of niet gevlogen zal worden.

Annuleringsbepalingen

Bij annulering door de opdrachtgever binnen een bepaalde termijn voorafgaand aan de datum van uitvoering, om andere dan hiervoor vermelde redenen, worden de onderstaande tarieven in rekening gebracht (percentages van het overeengekomen bedrag):

100% bij annulering maximaal 3 dagen voor uitvoeringsdatum
80% bij annulering maximaal 1 week voor uitvoeringsdatum
50% bij annulering maximaal 2 weken voor uitvoeringsdatum

Bij annulering wordt, tenzij schriftelijk overeengekomen, het voorschotbedrag niet terugbetaald!

Bij annulering door Bouman Roofvogels vanwege ziekte roofvogels, meute, valkenier, master of door de overheid opgelegde verbodsbepalingen (vogelgriep ed.) gelden de bovenstaande annuleringsbepalingen niet noch enige schadevergoeding aan de opdrachtgever.

Tenzij anders overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de opdrachtgever aan Bouman Roofvogels te worden voldaan.

Indien de opdrachtgever in gebreke is dient hij aan Bouman Roofvogels alle op de inning vallende kosten te vergoeden, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke inningskosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van
€ 100,- alles te vermeerderen met de daarover verschuldigde B.T.W.

Daarenboven is de opdrachtgever, indien hij in gebreke is een bedrag aan rente verschuldigd welke ligt 2% boven de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand wordt bij de berekening van de verschuldigde rente voor een gehele maand gerekend.

Iedere betaling zal, ongeacht enige door de opdrachtgever bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de klant aan Bouman Roofvogels in de navolgende volgorde:

 • de kosten van executie;
 • de gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;
 • de rente;
 • de schade;
 • de hoofdsom.

Er kan worden afgeweken van de algemene voorwaarden op initiatief van Bouman Roofvogels. Dit wordt schriftelijk toegestuurd en alleen dan van toepassing.

Onze vogels zijn legaal en zijn voorzien van de nodige wettelijke documenten en voldoen aan alle regels en bepalingen om het welzijn van dieren te waarborgen.